JEUGD

 

Siem de Vlas -  IT LÊSTE LJIPAAI – THE LAST LAPWING EGG

 

Geart van der Mear – Sonnet VIII

 

Janneke Spoelstra – Dropkes foar de ferliezers

 

Eppie Dam – Fakum