J.D. de Jong-gedichten

 

Skylge

 

Boer

 

Pake

 

De Spylman

 

Aldjiersnacht

 

In reach fan mist en dize


Hjerst

 

Skûten by nacht

 

As ik aanst net mear by dy bin

 

Don Quichot