AV2403 Beelden van Grou 3, ca. 1960 – Detailbeschrijving

Samenvatting inhoud:
00.00 In het riet in de Pikmar (Pikmeer) ligt een nest met meerkoeteieren. Daarna komt een jongen in beeld: Sjouke de Vries en zijn vader Jan Sjoukes de Vries met een witte schipperspet op (deze woonde aan de Meersweg).

00.46 Ybe van Zandbergen (1898 – 1976) (sigarenwinkelier, fotograaf/filmer, goochelaar, poppenkastspeler en buikspreker, ps. professor Bergini) zit met een alpinopet en een bril op in een roeiboot bij de aanhangmotor. (Er is een boekje over hem uitgegeven: “Een verbazend aardig nummer”). Beelden van verschillende zeilboten in De Alde Feanen, o.a. in de Geau (Geeuw) met zicht op de Boarchmole. Boerderijen op De Burd zoals Bennemastate, bewoond door de fam. Van der Meer, nu de fam. Hofstee. Het huis van Tsjeard Hiemstra met rechts de komelkerij, het passeren van de barten en de boerderij van Van Vilsteren. Op de hoek van de Djippe Sleat staat de boerderij van De Jong, later de woonboerderij van Lútsen Melein, dan Marsicht, voorheen Ekemastate, met als laatste boer Jelger Bouma. Varend op de Pikmar (Pikmeer) passeren we het starteiland, waar de vlaggen van de zeilverenigingen wapperen, met als 2de vlag die van Watersportvereniging “De Meeuwen” (Leeuwarden), dan volgt Het Theehuis en op een schouw zien we een klapanker liggen. We komen aan bij de Boerewâl met zicht op de woning “Moskeflap”, varen verder langs de gemeenteplaats en zien de schiphuizen van Jan Tasma.
In 01.48 zien we Martinus Wester met hond Nellie

04.01 Beelden van het voorbereiden van een wielerwedstrijd op het parcours Mr. P.J. Troelstrawei/Oostergoostraat met toeschouwers langs de weg. Eerst is er een ronde voor jongens, daarna voor de wedstrijdrenners. De wielrenners dragen allemaal een helm. De organisatie is in handen van de GWHI (ondernemersvereniging) en een wielervereniging uit Leeuwarden. Meester Sybren de Jong (onderwijzer o.l.s.) geeft commentaar. Aanwezig zijn ook de politieagenten Klaassen en De Goede, de laatste deed ook dienst in Raerd en Reduzum. Even later zien we burgemeester Walda en rechts politieagent Mulder. Henk Hoekstra bracht de wielerronde weer op zijn naam.
In dit fragment zijn te zien:
04.01 Marten Douma, eigenaar modezaak It Beaken
04.02 Palstra; Pekema; Huite Seldenrust
04.05 Auke Bink en meester Sybren de Jong
04.13 Jetse Brouwer
04.26 Jochum Douma, Simon Hazenberg, met Fokke de Boer, Marten Douma
04.53 Hette Kaastra

06.10 Het Theehuis, Skûtsjecommissie: Gerrit Adema, Andries van Huizen, Gerrit Duiker (voorzitter). Raadhuisstraat: Bouke de Vries en Auke Bink. Atsje de Visser loopt naar binnen hoek Raadhuisstraat/Hoofdstraat. Mensen in een bootje op de Pikmar (Pikmeer). Een oude rondvaartboot, de Rival met Fokke de Boer, vol met mensen, die waarschijnlijk kijken naar een skûtsjewedstrijd, vervolgens beelden hiervan. Beelden van verschillende boten en de “Groene Draeck” (het schip van Prinses Beatrix), de woonark van J. Kuperus. Rondvaartboot de “Princenhof” van Boekema Leeuwarden vaart langs. Een zeilwedstrijd, twee mannen in een boot waarbij de aanhangmotor niet wil starten en dan gaan roeien. Meerdere boten en toeschouwers bij de wedstrijd. Beelden van het binnenvaren van de skûtsjes met het zicht op de Nieuwe Kade naast Hotel Oostergoo.

13.07 Wethouder Sipke de Jong staat achter de microfoon. It Reade Koar “Meielkoar Ien” staat te zingen in de muziektent op It Grien (later Halbertsma ‘s Plein), rondom huizen, op de achtergrond de Bewaarskoalle (afgebroken in 1959). De Raadhuisstraat met de sigarenwinkel Deli van Jan Jentsjes van der Schaaf, restaurant ‘s Lands Welvaren en de slagerij van Piet Buwalda.
In dit fragment zijn te zien:
13.20 Apollo, (is te zien aan de klarinetten: het Halbertsmakorps had deze niet )
Dirigent is Bouke de Jong.
In Apollo zijn links van de dirigent te zien:
Jan de Boer en Jan Leistra, beiden op klarinet.
Daar tussenin Harm Okkema ( met bril ) op althoorn
en Anne Zwerver ( trompet )
Rechts van de dirigent, voor het vaandel: Sander Douma op klarinet
13.33 Anne Zwerver, meester Geert Vledder, de zussen Geartsje en Froukje Hoeneveld, Hemrica (conciërge MAVO)
13.41 Tinus Wester, meester Vledder, Geert Jonker
13.56 Geert de Wrede

13.59 Een optocht van groepen mannen en vrouwen van de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale, opgeheven in 1959) met muziekkorps Apollo voorop in de Kanaalstraat. Op het vaandel staat “Meielkoar Ien”.
Tekst in beeld: Dames voetballen Grouw – Akkrum 0-1, beelden van de wedstrijd.
Te zien zijn:
14.42 Riemy Krist
14.44 Jeltsje Pijl
14.58 Alie (?) v.d. Iest, Fardou van der Schaaf

16.12 Zwanen met een stel eieren. Een brug met een stalen hekwerk in het Wilhelminapark in Grou. Een zeilwedstrijd met beelden vanuit de jachthaven.

19.37 Gymnastiekvereniging SSS (Sport Staalt Spieren) bestaat 50 jaar en organiseert de turnbetoging van de Turnkring Friesland.10 juni 1956 optocht met 1300 gymnasten met het muziekkorps Apollo voorop. Ook de korpsen van Akkrum en Wergea lopen mee. Verschillende gymnastiekonderdelen worden uitgevoerd, met o.a. Matty de Boer-Broekstra op een brug met gelijke leggers. Ook laten de gezamenlijke verenigingen een knotsoefening zien. Links staat Kees Kleinhuis. Het speelt zich af op It Grien bij de dames Budstra. Verder Jappie Betten in de brug met gelijke leggers. Er zijn vele toeschouwers.
Drumband: Links Wietske Pijl en Klaske de Jong.
Middelste rij van voor naar achter:
Ida Hoogterp, Tietsje Bijlsma,
Rechter rij van voor naar achter:
Klaasje Douma, Janke Zwierstra, Mintje Bruinsma, Geertje Kleinhuis en Gerry Adema. Tambourmaître is onbekend, het is niet Gerrit Herrema

Verder zijn te zien:
22.15 Links Pytsje van der Pal, rechts Minke Palstra
22.20 Maeike Hornstra en Pytsje van der Pal

23.14 De bus van Palstra staat op het plein. Beelden van een Zweedse volksdansgroep op het Halbertsma ‘s Plein.
25.25 Muziekkorps Apollo met tamboermaître G. Herrema en een groep jongens van “Helje op” met hengels op de Meersweg. Ze komen vanuit de Paviljoenstraat. Beelden van de kinderen die op meerdere boten gaan om te vissen. Rechts staat met sigaret Piet Hoen en het meisje met vlechten is Meintje de Vries. In het midden achteromkijkend staat Anneke Jonker. We zien politieagent Fokkema en tussen de kinderen loopt Jan Wester. Drumband: dezelfde bezetting als bij 19.37 uur, aangevuld met:Kees Kleinhuis, linksachter, met daarvoor weer Geertje Kleinhuis.. Op overslagtrom: Gjalt Wester. Gerry Adema loopt middenachter

Wie zien we op:
25.38 Kees Kleinhuis en Piet Hoen
25.48 Met 2 vlechten op rug Meintje de Vries
26.13 Anneke Jonker
26.34 Jan Wester

26.50 Oudere mannen op straat.
It Grouster skûtsje in beeld als kampioen (1958). De Skûtsjecommissie staat voor de zuivelwinkel van Wieger Sjoerdsma in de Waachshaven.
Bij hotel Oostergoo staat veel publiek (mannen) op de Kade, het korps Apollo speelt en de vlag staat op de toren.
In dit fragment zijn te zien:
26.55 Jappie Betten, rechts Pier Riemersma
27.27 Jurjen Wispelwey, D.L. Bouma (de dichter), Jacob Peenstra
27.41 tot 28.00: Hendrik Sytema en H. Haarsma, later Ype Sytema, Sybren van der Vlugt, Jan Stellingwerff, meester De Jong, Wytse de Vries, Sipke de Jong (wethouder gemeente Idaarderadeel), burgemeester Walda
28.06 en verder: Feike Hoekstra, G. Herrema, tamboermaître, Stien Kleinhuis, Aaltje Adema-Herder, Roelie de Vries-de Schiffart, Antsje Hoeneveld, Sipke Dorhout

29.47 Nesserdyk, kruising Parkstraat – Mr. P.J. Troelstrawei, er rijdt een ponykar met veel kinderen erin. Op de zijkant van de kar hangt een bord met de tekst: “Radion wast witter en zachter”. Het muziekkorps in beeld en de kampioenswimpel (1958) zit aan de vlag op de top van de toren.
In het publiek zijn te zien:
30.06 Merk Postma
30.12 Jetse Brouwer, Rintje Bouma
30.28 Feikje Sytema
30.35 Gerrit Boersma, Steneker, Jan de Wal, Jeen Zwaga, Tjitte Brouwer 30.47 Apollo: Gerry Adema op kleine trom.
Voorste rij verder v.l.n.r.: Klaas de Jong,althoorn, Jitse Friso, trombone,
Douwe Reitsma, saxofoon, Wieger Sjoerdsma, tuba, iemand op bugle.
Drumband: v.l.n.r.:
Roelie de Jong, Wietske Pijl, Siet Hoenevelt, daarachter Anneke de Jong,
Kees Kleinhuis, overslagtrom, Andries van der Meer, Wytse Bijlsma.