AV1327 slopen Halbertsma 1985 – Detailbeschrijving

00.00 de sigarenwinkel van Wiepke Deelstra op de hoek van de Parkstraat. Er staat zelfs een blauw bordje met een verwijzing naar het centrum. In de Hoofdstraat wordt op een straatbord de bloemkool bij de groenteboer aangeprezen.
01.05 Jouw Ratsma; rechts in de Hoofdstraat in het pand van Duiker zit Information VVV. Opvallend zijn de vele vlaggen aan de gevels.
01.21 Gretha Mulder loopt in de Hoofdstraat
01.35 de Raadhuisstraat met de DA-drogisterij van Jan en Diny de Vries (voorheen K. Wapstra). We passeren Bar De Treemter Dancing van Kees Veenstra in de Doorbraak
02.08 rechts aan het Halbertsma’s Plein de handwerkwinkel van Jeltje de Vries. In de Hoofdstraat een blik op de kerkhofspoort met een Latijnse spreuk Tege Quod Fuit (= bedek wat is geweest). Op de hoek van de Hoofdstraat/Hôfsgrêft staat de sportzaak/schoenmaker van Koenrad de Groot
02.27 op de verste hoek van het Plein staat de verfwinkel van Jan Lijzenga. Aan de Suderkade ligt het woonschip van Hielke en Jikke de Vries. Hielke was skûtsjeschipper. Achter de zuivelfabriek aan de Stationsweg stond het gebouw Ataturk, waar Turkse arbeiders werden ondergebracht.
02.30 kijkje op een deel van de Halbertsmafabrieken
02.44 de brug over de Grouw staat open, gezicht op het kantoor en daarachter de fabriekspijp. De aftakeling is zichtbaar, de zonnewering is deels kapot
03.25 de expeditieloods aan de Stationsweg en meerdere gebouwen die tot de fabriek worden gerekend
03.55 de blikken loods, het lantaarntje op het hek staat nu bij Rienk Brouwer in de tuin (Oostergoostraat). Er staat een bord met de aanduiding: verboden voor auto’s. Aan de Raadhuisstraat staat de woning van Anske Adema (nu waterhostel Oer’t Hout)
04.22 in de hoek van het Plein staat de kantine van de Halbertsmafabrieken, links ernaast het huis van Pier en Anneke Riemersma
04.40 we zijn in de Waachshaven
04.42 afbraak woning (villa van de zuivelfabriek)
04.56 de expeditieloods
05.30 op het terrein een groot bord met de naam Van Vliet slopersbedrijf, er is een kraan aan het werk en op de achtergrond de Sint Pitertoren
07.05 de val van de fabriekspijp
07.20 we zien de achterkant van de huizen in de Raadhuisstraat en de Rabobank. Vervolgens in de verte het geboortehuis van Sybren van der Vlugt. Een groep je mensen staat te kijken naar de werkzaamheden.
1985/1986
De aankomst van Sint Piter en Swarte Pyt over ijs op de arreslee bij HR Oostergoo
08.30 Eggo en Akke Huininga-de Jong. Hinne Stellingwerff
08.34 Klaas Schermer, Alie Veldkamp-IJsselstein, Simon van Dijk. De arreslee met Sint Piter en Swarte Pyt (Bauke Hooghiemster, 1ste keer in deze functie en Addy de Jong, hynsteman Jan Brouwer)
09.14 de bevolking wacht op de optocht naar het Plein, Dirk Steenge, Sijke de Vrie-Postma, Leentje Bruinsma, Tryn Belksma (naaister van de Sint Piterkleding), Annigje Dijkstra-Eizenga
09.50 burgemeester Bernard Holtrop, laatste burgemeester van de gemeente Idaarderadeel en de eerste burgemeester van de gemeente Boarnsterhim, 1984 gemeentelijke herindeling: Idaarderadiel, Utingeradiel en Raerderhim zijn samengevoegd
Anne de jong-Stellingwerff met dochter Griet Hellinga-de Jong en kleindochter Annegreet Hellinga, Eggo en Akke Huininga-de Jong, Wieke Heidsma-van der Bij en Tieske van der Bij. De politie begeleidt de optocht van Sint Piter.
10.17 Eeltje Mulder, postkantoorhouder, de onderwijzeressen begeleiden de kinderen: Hinke Volbeda-Yntema, Marjon Haanstra, Nynke Heida-Sikkema. Etty Lantinga, Hilly de Beer-Brouwer, Apollolid Hinne de Jong met de trom, Haaije Jorritsma, Jan Lijzenga, Gerrit de Jong, Anneke de Jong, Tjeerd Kobus van Dijk, Janna Fopma, Anneke Hylkema-Tuttel
10.38 Swarte Pyt, Bob van der Made
10.43 kleuterjuf Aukje Snoek-Wester, Akke Palstra, kleuterjuf Janke de Boer-Sietsma
10.53 de Drachtsterweg
10.57 de 16-dorpentocht wordt verreden. Er ligt een “barte” (houten vlonder) over “it soal” van het Prinses Margrietkanaal. Inmiddels zijn we in de Baai achter it Tsjettelhûs
Opnieuw de Baai, de Suderkade en Brêgepaad en de ophaalbrug
12.32 het terras van waterhostel Oer´t Hout, boten bij HR Oostergoo, de achterzijde van de Rabobank en it Tsjettelhûs
13.59 de Westerbuurt