Pieter Verhoeff yn de Histobios

Foto bij inloop In Memoriam Pieter Verhoeff

Yn de Histobios yn de stúdzjeseal fan Tresoar is de hiele moanne desimber in seis oeren duorjende kompilaasje te sjen mei ferskate doku’s en making-ofs fan Pieter Verhoeff. Troch de wike begjint it programma om 10.00 oere, yn it wykein om 11.00 oere.

Regisseur Pieter Verhoeff ferstoar yn april 2019 op 81-jierrige leeftyd. Hy liet in ryk oeuvre nei, dat yn novimber by it Noardlik Film Festival yn in retrospektyf fertoand waard.

Yn ús kompilaasje yn de Histobios sitte de making-ofs fan Verhoeff syn Frysktalige spylfilms (De Dream, Nynke en De Vuurtoren) en syn ûnbekendere wurk. Sa makke Pieter Verhoeff ein jierren 60 in spraakmeitsjend portret fan de Fryske skriuwer Trinus Riemersma, dy’t ûnderwizer wie yn it doarp Gau en dêr nei oanlieding fan syn roman Minskrotten-Rotminsken yn konflikt kaam mei it skoalbestjoer en in part fan it doarp. Verhoeff syn doku’s oer keunstner Dette Glashouwer, makke foar Omrop Fryslân, litte wy ek sjen, lykas Sa Seach ik Fryslân, in lang fraachpetear fan Geart de Vries mei Verhoeff út 1994.


PROGRAMMA YN DE HISTOBIOS                  

2 desimber 2019 – 5 jannewaris 2020

OADE OAN PIETER VERHOEFF
Doku’s en making-ofs fan syn spylfilms
Alle dagen en trochrinnend
10.00-16.00 oere

10.00 – 10.28 oere
Trinus Riemersma yn Gau
1968
Pieter Verhoeff / IKOR

10.28 – 10.53 oere
Hendrik Algra; sjoernalist, histoarikus en politikus
1968
Pieter Verhoeff / IKOR

10.53 – 11.25 oere
Werken aan een Droom; de Making-of fan De Dream
1985
Roeland Kerbosch

11:25 – 11:54 oere
De Vuurtoren; de making-of
1994
Gryt van Duinen / Omrop Fryslân 

11:54 – 12:28 oere
Sa seach ik Fryslân; fraachpetear mei Pieter Verhoeff
1994
Geart de Vries / Omrop Fryslân

12:28 – 13:07 oere
Dettes Memmetaal; portret fan teatermakker Dette Glashouwer
1999
Pieter Verhoeff / Omrop Fryslân

13:07 – 13:17 oere
Nynke; de Making-of
2000
Omrop Fryslân

13:17 – 14:41 oere
Ik King Lear; Rients Gratama as King Lear
2003
Pieter Verhoeff / IDTV / Omrop Fryslân

14:41 – 15:12 oere
It Riedsel; portret fan byldzjend keunstner Jannie Regnerus
2009
Pieter Verhoeff / Interakt / Omrop Fryslân

15:12 – 16:06 oere
Fier fan hûs; doku oer teatermakker Dette Glashouwer (2 dielen)
2013 / 2014
Pieter Verhoeff / Interakt / Omrop Fryslân

FIERDER YN DE HISTOBIOS – MOANDEI – FREED 10-22 OERE

16-17 uur        Rariteitenkabinet – trukaazje- en animaasjefilms út it filmargyf

17-19 uur        Leeuwarden op film. De mooiste beelden van de Friese hoofdstad uit de 20ste eeuw

19-20 uur       Rariteitenkabinet – trukaazje- en animaasjefilms út it filmargyf

20-20.45 uur  Doarpsfilm Langwar 1966 + bonusmateriaal Langwar 1937

20.45-22 uur  Fries Film Archief Rubryk by Omrop Fryslân


SNEON – SNEIN 11-17 OERE

11-17 oere      OADE OAN PIETER VERHOEFF (sjoch oare side)