Nije Fryske spylfim yn première

De Helm website2

Uit de Friese bundel “Nei de top” (Seis ferhalen oer ferneamde Friezen), is het korte verhaal “De Helm” van Paul van Dijk verfilmd door zeven collega’s van csg Bogerman Koudum en Balk.

Mediadocent Aaldert de Jonge van csg Bogerman Koudum had al langer het idee om eens een korte film te maken. Op school kwam hij deze Friese bundel tegen en was meteen enthousiast over het verhaal van Paul van Dijk. Hij heeft van het verhaal een script gemaakt en daarna in zijn omgeving acteurs gezocht. De acteurs/crew zijn zeven collega’s van csg Bogerman en Ytsje Hettinga (bekend van o.a. SULT) uit Koudum, als beppe. De film is in twee dagen, in het Fries, op locatie opgenomen in Workum.

De muziek bij de film is in zijn geheel gemaakt door de schrijver van het verhaal en tevens muzikant, Workumer Paul van Dijk. Het verhaal gaat over een jongen die de helm van Grutte Pier van zijn beppe krijgt. Als er dan ook nog een grote ruige man bij beppe langskomt die beweerd Grutte Pier te zijn, is de verwarring compleet. Later word het zwaard van Grutte Pier ook nog gestolen uit het Fries Museum. Zou het dan toch…?

 

De beppesizzer fan beppe Fokje fynt in bryfke op de doarmatte, krekt as hy nei har ta soe. Op it bryfke stiet yn in âld hânskrift dat dejinge “syn helm wer ophelje sil”. Hy snapt hjir neat fan en stoppet it bryfke fuort.

Op ‘e fyts giet er nei beppe. Krekt as se oan de tee sitte wurdt der oanbelle en stjit in grutte, smoarge âlde man mei lang griis hier foar de doar. Hy blykt in bekende fan pake te wêzen en komt yn ‘e hûs. Syn namme is Pier seit er en hy komt syn helm opheljen. Pier raast oer “Hollanners” en “fjochtsje” en seit dat hy “Grutte Pier” nommen wurdt. De beppesizzer fynt it allegear mar frjemd en leauwt der neat fan. Pier pakt de helm en sil fuort. Hy freget noch oan beppe Fokje hokker kant Liouwert út is en giet dan mei de helm op de doar út.

As de beppe sizzer jûns by heit en mem yn’e keamer sit, heare se op it Fryske Nijs dat er ynbrutsen is yn it Frysk Museum en dat it swurd fan Grutte Pier fermist wurdt…

De film is inmiddels geselecteerd voor Noorderkroon, de Noordelijk Film Festivalcompetitie voor films van Friese, Groningse of Drentse makers, of films over deze regio. “De Helm” gaat binnenkort eerst in besloten kring in première.

 BEPPESIZZER

BEPPE

GRUTTE PIER

HEIT

MEM

0MROPSTER

CAMERA ASSISTENT

NEI IN FERHAAL FAN

LJOCHT

BOOM OPERATOR

MUZYK

MUZYKOPNAME

KAMERA EN EDIT

REZJY

 WYBREN DE BOERYTSJE HETTINGAJURJEN FABERLODY FRANZENANJA DE BOERHILDA TWIJNSTRAJAN ZELDENRUSTPAUL VAN DIJK

MEDIASUPPORT AV

JAN ZELDENRUST

PAUL VAN DIJK

JAN HOEKSTRA

AALDERT DE JONGE

PAUL VAN DIJK & AALDERT DE JONGE