Friese Dorpsfilms van J.W.L. Adolfs

AV0545 uittocht

Johan Adolfs heeft in zijn leven een groot aantal films gemaakt. Helaas heeft het Fries Film Archief niet van alle Friese films van Adolfs een exemplaar. Sterker nog: in een groot aantal gevallen is de vindplaats bij ons onbekend. In enkele gevallen is de film waarschijnlijk zelfs verloren gegaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de films die Adolfs in Friesland maakte. De vetgedrukte titels zijn de films die bij ons liggen. Bij de films die we in onze collectie hebben, kunt u in de catalogus (via het zoekveld rechts) zoeken naar de film of op deze link klikken. Heeft u informatie over de vindplaats van een film van Johan Adolfs waar wij nog geen exemplaar van hebben, dan horen wij het graag!

Filmografie

Achlum 1967
Akkrum 1957 en 1964 (smalfilm)
Aldtsjerk  1968 (video)
Anjum 1953, 1957 en 1966
Appelscha 1954 (smalfilm)
Arum 1957 en 1967

Bakhuizen 1954 (smalfilm)
Bakkeveen 1953
Balk 1951 (video) en 1965 (video)
Bantega 1956
Beetsterzwaag 1952
Beetgum en Beetgumermolen 1967 (video)
Bergum 1952 en 1967
Berlikum 1963 (smalfilm)
Birdaard 1967
Blauwhuis, Westhem en Greonterp 1961 (smalfilm)
Blija 1967
Boelenslaan 1969 (video)
Boijl 1950 en 1970
Boksum*
Bolsward 1967 (smalfilm)
Bozum 1962 (smalfilm)
Britsum 1967 (video)
Buitenpost 1968
De Blesse 1965

Damwoude (Murmerwoude, Akkerwoude, Dantumawoude) 1963 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Delfstrahuizen 1965
Dokkum*
Donkerbroek 1954 (smalfilm) en 1964
Drachten 1954 (smalfilm)
Drachtstercompagnie*
Drogeham 1966
Dronrijp 1958 (video)
Duurswoude/Wijnjeterp 1966 (smalfilm)

Echtenerbrug*
Elsloo 1955 en 1966

Ferwert 1956 (smalfilm) en 1964 (smalfilm)
Finkum (+Hijum) 1955
(digitaal) *
Franeker 1951 (smalfilm)

Garijp 1956 en 1964
Gerkesklooster 1964
Giekerk 1966 (smalfilm)
Gorredijk 1951
Grou ca. 1964 (smalfilm)

Hallum 1965 (smalfilm)
Hantum 1951 en 1965 (video)
Hardegarijp 1957 en 1962
Harkema-Opeinde 1966
Harlingen 1953
Haulerwijk 1952 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Heeg 1952 (smalfilm) en 1968 (smalfilm)
Hemelum 1968 (smalfilm)
Hijum (+ Finkum) 1955 (digitaal)*
Hindeloopen 1965 (video)
Holwerd 1952 (smalfilm)
Hommerts 1968

IJlst 1953 en 1963

Jelsum + Cornjum 1965 (digitaal)
Jirnsum 1967
Joure 1949 (smalfilm) en 1967 (smalfilm)
Jubbega 1970 (video)
Jubbega en Hoornsterzwaag 1955 (smalfilm)
Jutrijp 1968

Knipe/Beneden-Knipe 1956 (smalfilm)
Kollum 1953 (smalfilm)
Kollumerzwaag/Veenklooster/Zandbulten 1962 (smalfilm)
Koudum 1957 (smalfilm)

Langweer 1966 (smalfilm)
Lemmer 1951 en 1964
Lioessens + Morra 1969 (smalfilm)
Lippenhuizen 1970 (smalfilm)
Lollum-Waaksens 1953 (video) en 1965 (video)

Makkinga 1954 en 1970
Makkum 1952 (smalfilm) en 1965 (smalfilm)
Mantgum*
Marrum 1964 (smalfilm)
Menaldum 1951 (video) en 1965 (video)
Metslawier 1963 (video)
Minnertsga 1966 (smalfilm)
Molkwerum 1952 (smalfilm)
Munnekeburen 1954 (digitaal)

Nieuwebildtzijl/Oudebildtzijl 1966 (smalfilm)
Nieuwehorne/Oudehorne 1951 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Nieuweschoot*
Nij Altoenae/Oude en Nieuwe Bildtdijk 1959 (smalfilm)
Nij Beets*
Nijemirdum 1969 (video)
Nijland 1956 (smalfilm) en 1970
Noordbergum 1967
Noordwolde (of provincie Groningen) 1950
Noordwolde 1966

Oenkerk 1966 (smalfilm)
Oldeberkoop 1967 (smalfilm)
Oldeboorn 1953 (video) en 1967 (video) 
Oldeholtpade 1965 (smalfilm)
Oosterbierum 1967
Oosterend*
Oosterlittens 1965 (video)
Oosternijkerk 1964 (smalfilm)
Oosterwolde*
Oosterzee 1953
Oostmahorn*
Opeinde 1966 (smalfilm)
Oppenhuizen 1965 en 1952
Oudebildtzijl 1952 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Oudega (Súdwest-Fryslân) 1955 (dvd)
Oudega (Smallingerland)
1955 of 1958 (smalfilm) en 1965 (smalfilm)
Oudehaske 1964
Oudehorne/Nieuwehorne 1951 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Oudemirdum 1954 en 1970
Oudeschoot*

Parrega 1954 (smalfilm)
Pingjum 1952 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)

Raerd, Poppenwier, Tersoal, Sibrandabuorren 1964 (video)
Rinsumageest 1968
Reduzum, Idaerd, Friens 1965/6 (smalfilm)
Rottevalle 1966 (smalfilm)

Scharnegoutum 1956 (digitaal) en 1968
Scherpenzeel*
Sexbierum 1967 (smalfilm)
Siegerswoude*
Sint Annaparochie 1967 (smalfilm)
Sint Jacobiparochie 1952 (smalfilm) en 1968 (smalfilm)
Sint Nicolaasga 1965
Sintjohannesga en Rotsterhaule 1956 en 1963
Sloten 1964 (smalfilm)
Sondel 1970
Stavoren 1952 (smalfilm)
Steggerda 1952
Stiens 1954 (video) en 1965
Suameer 1968
Suawoude 1967
Surhuisterveen 1953 (video) en 1970
Surhuizum 1953 en 1967

Terhorne 1970 (smalfilm) (alleen 1 deel aanwezig)
Terwispel 1963 (video)
Tijnje 1952 (video)
Tjalleberd 1966
Tjerkwerd 1964
Twijzel 1963 (smalfilm)
Tzum 1957 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Tzummarum 1969 (video)

Ureterp 1963

Vrouwenparochie, Oude Leije 1962 (video)

Wergea 1966
Warns 1957 en 1964 (digitaal)
Wehe-Den Hoorn 1966
Welsrijp*
Wieuwerd en Britswerd 1966
Wijckel 1959/60 (smalfilm) en 1966
Wijnaldum 1965 (smalfilm)
Wijnjeterp 1953 (smalfilm) en 1966 (smalfilm)
Wirdum 1965 (smalfilm)
Witmarsum 1965
Wolvega 1949 en jaren 60 (digitaal)
Wommels 1964 (smalfilm)
Workum 1965 (smalfilm)
Woudsend 1953 (smalfilm) en 1967 (smalfilm)

Zwaagwesteinde 1949 of 1959 (video)

* Deze films zijn gemaakt door Piet Hembrecht, die als cameraman voor Adolfs werkte, en waren nog niet eerder bekend