AV4589 Skipkesilen in Grou: Historisch overzicht van 100 jaar Skipkesilen – Detailbeschrijving

Maker: onbekend, in opdracht en met medewerking van museum “De Trije Gritenijen”, nu “Hert fan Fryslân” in Grou t.g.v. 100 jaar Skipkesilen (KWV Frisia) in Grou

Gemaakt in 1999, het jaar waar vanaf 10 april t/m 30 september een expositie over 100 jaar Skipkesilen in verenigingsverband getoond werd, in Museum De Trije Gritenijen in Grou. (thans Museum hert fan Fryslân)
Museum De Trije Gritenijen, waar de getoonde skipkes toen en nu aanwezig zijn.
00.09 we zien een kleurtekening van kinderen met skipkes en er achter het muziekkorps: Kaart 1 uit de serie van 12, Nederlands Volksvreugde met als titel ‘Skipkesilen in Grouw’, getekend door B. van Vlijmen.
00.14 het vaandel van Frisia wordt getoond
00.21 nog een vaandel met ZEILVEREEN LYTS FRISIA GROUW, beide in het bezit van museum
“Hert fan Fryslân”
00.30 op een vlag staat ZEILVEREEN JONG FRISIA
00.52 de type skipkes worden een voor een getoond, als eerste LYTSE FOLLE NN, met bouwjaar,
maker en eigenaars, daarna wordt een foto van dit type skipke getoond
01.09 nu komt de volgende in beeld: GRUTTE HOLLE
01.40 er wordt met skipkes gezeild
02.34 het volgende type wat getoond wordt is: KLOMKE
02.50 de oude film uit 1926 van het notariszeilen wordt vertoond. We zien zeilboten, skûtsjes en
schouwen op het Pikmeer en de rondvaartboot Grouw.
03.00 11 uur is er een optocht van de deelnemers met skipkes, begeleid door het muziekkorps.
Er lopen heel veel mensen mee. De mannen met strohoeden met een zwart lint zijn de
notarissen.
03.33 De Zeilwedstrijden ter gelegenheid van het Congres van Notarissen te Grouw op 14 juli 1926
Vanaf het Halbertsma´s Plein gaat de optocht door de Wijde Steeg, rechts staat Cathrinus
Hoekema (1908)
05.17 er wordt nu bij het Theehuis gevaren en daarna zien we HR Oostergoo, 1928
06.13 weer wordt er in optocht gelopen
06.30 een jongen poseert met een skipke
06.43 nu heeft de menigte zich verzameld op het schoolplein van de ols in de Parkstraat, 1929
06.58 op het Pikmeer vindt de wedstrijd plaats
07.12 de optocht is in de Parkstraat 1930, links loopt Harm Witteveen. Op een wagen staat een
boot.
In 1932 werd voor het eerst de Jong Frisia Mars gezongen tijdens de optocht, geschreven door
Hans de Jong en op muziek gezet door Paulus Folkertsma.
07.44 Halbertsma’s Plein 1934. In de Bewaarschool is een tentoonstelling van skipkes, keurig in rijen
opgesteld, gedurende de Oostergoodagen 30 juni/1 juli 1934.
08.17 de Hoofdstraat in 1935
08.35 het Halbertsma’s Plein in 1936. Hendrik en Fokke van der Berg, Willem Adema, Johannes van
der Schaaf en politie agent Kuipers.
08.42 Aankomst van prinses Juliana in 1936 aan de Kade, opgewacht door Grouster kinderen met
hun skipkes. De schoolkinderen uit Wartena zingen het Wilhelmus (in Grou hadden ze dit niet
geleerd).
09.39 Voor de woning Hoofdstraat 24 staat een jongen met een skipke. 1938
09.45 een jongen, gekleed in een matrozenpakje. 1950
10.02 gezicht op Grouw op een foto. Een optocht start bij het raadhuis (Frisia). Politie agent
Klaassen, Klaas Mulder, Jan de Vries. De jongen is Anne Heidsma en zijn tweelingbroer Sytze.
Piet Hoen en Tjitte van der Meulen. Het gezelschap loopt om de vijver voor het raadhuis heen.
Jelle en Aaltje van der Pal-Terpstra, het perron van station Grou-Jirnsum, vrouw Leenstra.
1952
De eerste geëlektrificeerde trein passeert Grou. v.l.n.r. Janke Smid (directie Spoorwegen),
vrouw Leenstra, Jantje Eizenga, Aaltje van der Pal-Terpstra. Erachter: Harm en Jannie Okkema
met hun skipke, Klaas Rozema.
11.05 Pieter van der Berg en zus Anneke, Jappie Borger.
1962 installatie burgemeester Kees Vrijling, links dominee Heine Keuning.
Boerderij Graalda van boer Kaastra aan de Stationsweg.
11.45 nu zien we een tekening van het skipke METEOOR van Stelwagen, gebouwd door Harm Krist.
1968 een foto van kinderen met skipkes op een praam.
1969 de Doorbraak. 40-jarig bestaan van de Skûtsjecommissie. Sybren de Jong en Feike
Hoekstra zijn de commissieleden
13.18 1969 skipkes zijn in de vorm van het tuig van het Grouwster Skûtsje neergelegd op it Grien.
Mr. P.J. Troelstrawei (gespiegeld)
13.56 1969 Albert Steneker met een skipke
14.14 1969 Piet Eizenga, Luut van der Berg, Jappie Sikkema en dochter Klaasje. De Pikmar (Pikmeer)
Tussendoor worden skipkes met gegevens op foto’s getoond. We zien een bouwpakket met
kiel, mast, gaffel en giek van een skipke.
14.44 een GRUTTE FOLLE 1871
15.14 nu zien we een LANGHOUTSKIPKE met daarbij de foto
15.46 gevolgd door een KLOMPKE met de tekening
16.56 we zien een skipkezwaard, waarop een schoen ligt om de verhoudingen aan te geven
1997-1938 2 foto’s van hetzelfde scheepje. Homme de Jong of Huininga en jongetje (kleinzoon?)
In de Raadhuisstraat speelt een boerenkapel en vindt de voorbereiding van een optocht
plaats. Dick van der Hei.
18.00 we zijn op de hoek van het Brêgepaad, erachter ligt de Baai in aanbouw. Er rijdt een
tramwagen met paard de Stationsweg op. Een bestelwagen is in beeld met een kar erachter
waar een skipke op staat
18.12 Het Theehuis met het beel d “In de zon” van Karianne Krabbendam. Een blik op de Luif en de
oude Halbertsmapont.
18.40 de Kerst Koopmanssteiger voor het Theehuis. Kerst Koopmans was een
bijzondere havenmeester, je moest hem niet tegenspreken.
19.20 Tine Krist met dochter Saskia, Sierk Noordhof, Jikke Deelstra, Rudmer en Marjan Leenstra,
Ida Andringa, Dick van der Hei, Roelof Wester. Aan het starteiland liggen boten. Jikke
Fokkema.
20.00 de schouw “Vrouwe Els” van Jan en Els Elzinga vaart langs.
Halbe Keidel en Gjalt, Piet de Vries.
21.55 de boerenkapel is weer in beeld, zit op het starteiland
22.14 Bouwe de Groot heeft de wedstrijdleiding, op het meer wordt gezeild.
26.00 Jurjen en Richtje Bokma-Pietersma aanschouwen het gebeuren. Er varen rubberboten rond de
finish.