AV2405 Beelden van Grou 5, 1956-1963 – Detailbeschrijving

00.00 Het echtpaar Jan Boerke en Richt Boerke-van der Meulen staat voor hun drogisterijwinkel in de Raadhuisstraat (nu opticien Hans Bootsveld) en dan even een shot naar de kledingzaak It Beaken van Marten Douma in de Hoofdstraat.
Verder zijn te zien in dit fragment:
00.06 Martinus Westerman en Ernst Wester
00.12 politieagent Fokkema
00.25 Klaasje Douma, Akke Sytema, Geertje Kleinhuis, Kees Kleinhuis, Fokke v.d. Berg, Hotze Wedman, Jan Leistra, Jelle Sytema en Wieger Sjoerdsma
00.29 Sytse Postma, Anne Zwerver

00.48 In de Raadhuisstraat is een optocht van kinderen met hun “skipkes” van de vereniging “Jong Frisia”. Op het vaandel staat “Lyts Frisia”. Van 1924 – 1968 organiseerde “Jong Frisia”, voortgekomen uit “Lyts Frisia”, it Skipkesilen. In 1968 nam “Lyts Frisia” de organisatie weer over. Voorzitter is Hans de Jong. Voorop loopt Apollo met de drumband en de tamboer maitre. De optocht gaat via de Hoofdstraat naar de Nesserdyk.
In dit fragment zijn te zien:
00.40 Hans de Jong, voorzitter van Lyts Frisia voor de villa van Halbertsma
00.48 politieagenten Fokkema en Klaassen
01.14 Piet Pietersma, gymnastiekleraar, Louw Hendriks Atema
01.20 Marten Douma, Hette de Jong
01.24 Henk Broer, chef Technische Dienst van Halbertsma

01.38 De vrouw van Ybe van Zandbergen (filmer), Sip van Zandbergen-de Boer met dochter Rika Steegstra-van Zandbergen en haar dochtertje, ze staan voor de winkel van Jan Steegstra op de hoek van de Parkstraat/Lytsebuorren. Links van de Lytsebuorren staat het pand van nu Beter Wonen (vroeger dependance hotel Oostergoo).
01.49 De familie wandelt richting de Paviljoenstraat. Op de hoek bij sigarenmagazijn Deelstra staat een bus van Palstra. Meester Sybren de Jong passeert, evenals:
01.55 Jaap Jonkman
02.11 Wytse Riemersma, Anne Heidsma, Betsje Meyerhof

02.13 De optocht met Apollo is nog steeds in beeld en er is veel publiek op de been. Vanuit de Raadhuisstraat loopt men door de Hoofdstraat richting Nesserdyk. Er passeren de volgende personen:
02.16 F. Dam, huisarts, verderop Ynskje Veenstra en tandarts Paternotte
02.56 tot 3.01 Yp Hazenberg-Kaastra, Griet van der Vlugt-Stellingwerf, Sybren van der Vlugt, Peet Reitsma, Heerd Zijlstra, Jurjen Bokma

03.13 Voor hun winkel staan Atze J. van Stralen en zijn vrouw Gep (sigarenmagazijn, nu EP van Leistra). Daarna zijn te zien:
03.23 D.L. Bouma
03.34 Auke Bink, eigenaar schoenenwinkel, Abe Feenstra
03.36 Wytse Riemersma
03.38 Jan Boerke, Kees Wedman
03.41 Geert de Boer en echtgenote De Boer-Borger en kleindochter Hanneke

03.51 Het vaandel van Frisia komt in beeld. Het bestuur staat voor hotel Van Stralen in de Raadhuisstraat. Links hiervan is sigarenmagazijn Deli van J.J. v.d. Schaaf (met witte pet).Op de etalageruit staat Velasques. Rechts van Van Stralen is slagerij Buwalda.
In dit fragment zijn te zien:
03.49 Jan Sjoukes de Vries en Gauke Bakker
03.54 Klaas Mulder, voorzitter van Frisia
03.59 Jan de Vries, bakker
04.02 Hans Witteveen

04.13 Jan Steegstra (schoonzoon van Van Zandbergen) met zijn dochtertje en een tweeling. 04.55 Ze krijgen een ijsje bij Theehuis ijs, een winkeltje, gedreven door Stientje Veenstra. Het winkeltje is later opgegaan in het pand van modehuis It Beaken.

05.27 We zijn bij het Theehuis, er liggen boten aan de steiger en op de Pikmar (Pikmeer) is een zeilwedstrijd. Rondvaartboot De Rival van Fokke de Boer vaart voorbij.

06.19 Er is feest in het dorp, de FFF-merke (Ferieniging Foar Folksformaken). Dit vindt altijd plaats in het 2de weekend van september. De kermisfotograaf schiet plaatjes en geeft zijn kaartje af aan de gefotografeerden. Het bestuur is in beeld. Over de straat hangt een spandoek: Word(t) lid van FFF. De straten zijn versierd met vlaggetjes en het is zwart van de mensen op straat. Te zien zijn o.a.:
06.23 politieagent Mulder, Jaap Postma, Albert Oostwoud, Ernst Wester, Sietse Krist en Martinus Wester als bestuur FFF

06.40 Er is een optocht met Apollo in de Hoofdstraat en de Hôfsgrêft, de zweefmolen staat op het Halbertsma’s Plein, de Noord Nederlandse Gebakskraam (D. v.d. Hoek) is aanwezig en op het plein en in de Doorbraak worden volks- en kinderspelen gehouden, zoals door een autoband kruipen, ringgooien, vrouwen mennen geblinddoekte mannen tussen flessen door.
De volgende mensen zijn herkend in het publiek:
06.47 Jan Boerke met kleinkind, Boukje Wapstra-Boerke, Willy van Pier en Anneke Riemersma
06.57 Albert Zijlstra
07.01 Jappie Betten
07.17 Piebe Jan v.d. Berg, verderop Johannes de Boer, Fokke v.d. Berg en Gerrie Adema
07.27 Johannes Boorsma, leraar aan de ULO
07.35 meester Homme Fopma, onderwijzer o.l.s.
07.37 Aaltje van Stralen en Wieger Wartena
07.41 Vrouw Dijkstra, verderop Grytje van der Schaaf
07.46 Jacomien Rillema (getrouwd met Gjalt Wester), gemeentesecretaris Dirk Smits, Klaas Lageveen, Richtje Hosper
08.04 Herman Tichelaar, hoofd Master Wielsmaskoalle
08.14 Abe Mulder, onderwijzer
08.38 Gerben Okkema
08.44 Aukje Deelstra met dochter Jikke
08.55 Wytse Bijlsma
08.58 Sytse en Anne Cuperus, taxi- en garagebedrijf
09.01 Jan Postma
09.10 Wieke van der Wal-Liezenga, woonde op De Bird, Reinder de Vries, Jaap Postma, Albert Oostwoud en Sietse Krist
09.16 Martinus Wester
09.27 Kees van den Bosch, Gryt Wartena
09.33 Hinke Frankena, Benedictus Jellema, Anneke Jellema-Pijlman, Anna Brolsma-Slot, Joop Andringa-Wartena
09.38 Yme de Jong, Hendrik Duiker, Jaap Sjoerdsma, Kees Wartena
09.41 Teatske Postma, Tryn Belksma-Hallema, Kuipers, Siep Deelstra-Tasma, Henri van Borssum Waalkes, Douwe en Feikje Snoek
09.44 Aaltje van der Meer
09.54 Pietje Kuipers, Jantje Sjoerdsma-Blauw, Tike Koopstra-Blauw, Rimie Krist
09.57 Ulbe de Vries, Fedde en Dukke van der Wal
09.59 Hieke Boersma-Bink, Bonne van der Ley, Auke Bink, verderop Anne van der Ley
10.02 Tet Krist-Bergsma, Akke Postma-Bergsma
10.06 Yke Stobbe, Baukje van der Wijk, Sip Zandbergen-de Boer
10.18 tot 10.24: Tryntje Postma, Andries Andringa, Homme Jonkman
10.31 Jeltje Leistra
10.37 H. Leekstra, directeur gemeentewerken gemeente Idaarderadeel, Baukje IJsselstein-Kooistra
10.43 Vrouw Schulp, Tryn Wester, Stien Adema, Janke van der Pal, Marie Holtrop, Wikje de Jong-Smit

10.47 De moppentapper G. Ladenius laat zich filmen.
Later ook:
10.50 echtpaar Minke en Sipke Bruinsma, vrouw Buikstra met dochter, Gerhard Lothar Komduur
10.55 vrouw Witteveen, moeder van Hans Witteveen, Matty Bruinsma, Minke Palstra
10.58 Minke Jansma-Veenstra
11.04 Doet Keidel-Epema, Sake Roodbergen met moeder vrouw Roodbergen

11.11 De oudere mannen zijn een sigaar aan het roken en doen mee aan de wedstrijd: wie heeft de meeste as aan de sigaar m.a.w. wie heeft de grootste askegel. Er zit veel publiek rond het plein. De leiding is in handen van het onderwijzend personeel, zoals Johannes Boorsma (leraar ULO, Abe Mulder, Homme Fopma en Sybren de Jong (onderwijzers o.l.s), Herman Tichelaar (hoofd o.l.s.). Onderstaande personen zijn te zien:
11.11 Klaas van der Vlugt
11.18 Reinder de Vries, voorzitter FFF
11.21 Aldert Kuipers
11.25 Abe Feenstra, Jouke Swierstra, Akke Sytema
11.33 Cees Wartena, Jan Heida, Bouwe Roodbergen, Klaas Lageveen
11.48 Jaap Postma, FFF-bestuurder
12.14 burgemeester R. Walda, Reinder de Vries
12.28 Jantje Atema-Bloemsma, Sip van Zandbergen, Baukje van der Wijk
12.35 Sjoerdje Lageveen -Stellingwerf, vrouw Bruinsma

12.55 Op het plein staat een bord met Kinder- en Volksspelen maandag op plein. FFF aanvang 1 uur. In het pand van Palstra hangt de familie boven uit het raam.
14.01 De volwassenen spelen een levende stoelendans en even later een hoedendans. Apollo zorgt voor de muzikale omlijsting. In dit fragment zijn herkend:
12.59 Anna Palstra, Yede van der Veen met beppe Akke Palstra
13.03 Appie Jellema
14.26 Jaap Postma, Jan Postma
14.11 kapper Corrie Bos, Doet Keidel-Epema
14.33 Hinke Eizenga ?

14.54 In 1956 werd de drumband o.l.v. G. Herrema opgericht (7 personen) en kreeg Apollo (40 personen) een nieuw uniform. Om dit te bekostigen, werd een actie gevoerd: “Paske foar paske, op nei it jaske”. Zaterdag 20 oktober. Marktkramen worden opgebouwd op het plein.
15.40 Apollo is aanwezig, er wordt een hokje op it Grien geplaatst en schoongemaakt en er staat een patatkraam. Voor de muziektent staat een groot draaiend rad. Van Zandbergen en zijn vrouw staan voor hun winkel (Sterling Shag), de sigarenwinkel. Meester Geert Vledder spreekt. Verder o.a. te zien:
15.00 Martinus Wester
15.22 Marten Douma, eigenaar modezaak It Beaken
15.31 Apollo
15.29 Jan Jules van der Veen, zoon van een pontschipper in Amsterdam
15.33 Willem Spoelstra, Roelof A. Wester
16.06 Ype Sytema
16.15 Apollo
16.52 Joop de Schiffart als dienstplichtig soldaat met zijn moeder
17.10 Ybe van Zandbergen met echtgenote

17.25 Het draaiend rad komt in actie en er kunnen prijzen worden gewonnen. Er zijn diverse activiteiten, zoals het omver werpen van een toren van gestapelde bloempotten..
17.33 Edo Feenstra staat met een skipke (Valkje) in de Hoofdstraat.
Te herkennen zijn verder:
17.25 Jan de Wal, timmerbedrijf
17.36 Piet Eizenga, melkboer, Willem Adema, Gerben de Vries
17.39 Jelger Bijlsma, Douwe van der Meer, Jelle de Vries, Anne Heidsma, Nanne Brolsma, Gerben Okkema, Gerben A. Postma
17.57 Gerben Palstra voor zijn huis
18.00 meester Sybren de Jong, Pieter Renia, Rinus Pijl
18.03 Reinder de Jong, Henk Hemstra, Sake Jan Bokma
18.18 Jelle de Jong, Fokke de Boer, Aal Adema-Herder (vrouw van Willem van de Oerhael)
18.31 Hoite Nijdam
18.37 Ernst Wester, eigenaar werf De Pôlle
18.48 Jan de Boer, Tjitse Duiker, Hendrik Duiker
18.54 Sjoeke Haarsma, Klaas Wispelwey, Anneke Spijkstra-de Jong

19.00 Beelden van het muziekkorps Apollo in de Raadhuisstraat-Hoofdstraat met een optocht van schoolkinderen en onderwijzend personeel. Daarvan zijn te zien:
19.20 Auke Achenbach en Wim Wimmenhoeve, leraren aan de ULO

19.21 In de etalage van Electro Leistra staan ronde wasmachines met een wringer ervoor. Klaas en Boukje Wapstra staan voor hun drogisterijwinkel. Er hangt een doek aan een gevel met de naam Sint Piter erop. Het winkelpersoneel staat voor de winkels, velen dragen een witte schort.
Het paard van Sint Piter met hynsteman Jan Brouwer. Op de achtergrond is de Bewaarskoalle (kleuterschool) te zien (in 1959 afgebroken). Verder zijn te zien:
19.21 Auke Bink, Palstra
19.55 bakkersvrouw Tsjikke Andringa, Griet de Jong, vrouw Douma van It Beaken
19.56 Stien Adema

20.00 Op de Pikmar (Pikmeer) vaart de rondvaartboot Rival, op de achtergrond de boerderij van Roelof Wester.
Intocht Sint Piter en Sware Pyt (Bartle de Leeuw en Piet Hoen). Aankomst bij HR Oostergoo. En dan naar het Plein, versierd met vlaggetjes. Er is een optocht van kleuters in de Hoofdstraat met juf Akke Beeksma. De drumband komt voorbij.
22.09 De postbode passeert met zakken post.
Herkende personen in dit fragment:
20.34 politieagent Klaassen
20.36 Lykele Buwalda
20.58 Gerrit Eizenga
22.12 Sjoerd Veenstra
22.35 politieagent Fokkema
22.48 Simke Blauw
23.09 vrouw Seldenrust, Lokke Visser-de Groot

23.27 We zijn weer bij het Theehuis, waar zeilwedstrijden worden gehouden. Wiebe v.d. Pal is in beeld en Jan de Boer is ijscosuteler, later wordt hij parlevinker. Gé Bangma (dochter van uitbater Sikke Bangma) werkt in het Theehuis. Er is een eend met jonge kuikentjes in het water. Mensen zitten op het terras.
Op de bank naast het Theehuis zitten oude mannen te keuvelen. Op de rugleuning van de bank staat de spreuk: “Jonges fan Grou, ferjit nea wêr’t jim berne binne”. Te zien zijn verder:
24.57 Sjouke L. Hondema
25.02 Willem Adema
25.07 Jan Leistra
25.11 Jan Stellingwerf, Hendrik Sytema, man met pet Terpstra
25.22 Hidde en Riemke van der Bijl

25.40 Apollo is weer in functie t.g.v. de KZV (Koninklijke Zeilvereniging) Oostergoo. In het 1ste weekend van juli zijn er zeilwedstrijden en tegelijkertijd vindt de Oostergookermis plaats op het Halbertsma ’s Plein. Er staat een draaimolen met fietsjes, een autoscooter, een Hobbelende Geit en een luchtschommel.
Er varen boten op de Pikmar (Pikmeer), ook een speedboot. We staan bij de GWS (Grouster Water Sport)-steiger naast het Theehuis en de vlag van KZV Oostergoo wappert op de toren.
27.16 Pietje van der Pal
27.34 Jan Heida bij GWS-steiger

27.50 De winkel van koperslager Sjirk Buikstra aan de Gedempte Haven 22. (Buikstra heeft alle koperwerk voor het nieuwe Raadhuis (1942) gemaakt naar een ontwerp van architect Kropholler). Op een gevelbord staat Kunstzinnig Handwerk en Buikstra Friesland. Buikstra heeft een windvaan in de vorm van een haan voor de kerktoren in de hand en geeft deze aan iemand (waarschijnlijk Harm v.d. Sluis, die bij timmerbedrijf Jan de Wal werkte).
28.57 De mannen staan bij de Sint Piterkerk en iemand zet de haan boven op de toren. Vanuit de toren zijn diverse beelden gemaakt , zoals van het Halbertsma’s Plein, de woonark van Boltje, een Zetzemaboot, het Poorthuis (nu B&B de Thuiskamer), oude jeugdherberg Oer ’t Hout aan de Gedempte Haven en het koepeltje op de kerk. Op de achtergrond zien we Jachtwerf De Pôlle van Ernst Wester.
In onderstaand fragment zijn te zien:
28.26 Ljibbe Hiemstra, koster van de hervormde kerk, Buikstra, ds. Meyer Drees, Germ Gaastra, gemeentesecretaris, de man met de haan is onbekend.

29.38 Het is winter 1963. Een groep eenden wordt gevoerd door postbode Aldert Steneker voor HR Oostergoo op de bevroren Rjochte Grouw, op de achtergrond zien we de kantoren van Halbertsma.
30.38 Het Grouster Skûtsje met grootzeil en fok ligt aan de steiger bij Jachtwerf De Pôlle (21 februari).
30.54 Doordat 1963 een strenge winter was, kon er nog lang geschaatst worden en toen uiteindelijk de dooi intrad, vond er op zaterdag 2 maart 1963 arresleewedstrijden (belslydjeien) plaats op It String achter nu Bert de Jong. Te zien zijn:
31.08 bestuurslid van de ijsclub Jan Tilma
31.30 Douwe Snoek