AV2404 Beelden van Grou 4, ca. 1958 – Detailbeschrijving

Duur : ca. 30 minuten
00.26 Sint Piter, Swarte Pyt en de hynsteman (Bartle de Leeuw, Piet Hoen en Jan Brouwer) komen aanvaren aan boord van de rondvaartboot Rival
00.55 Sint Piter wordt verwelkomd op de Kade door het (in groten getale) aanwezige publiek
01.07 loco-burgemeester Sipke de Jong heet het gezelschap welkom
01.15 hynsteman Jan Brouwer is in beeld, Sint Piter houdt een toespraak
01.36 de optocht met de kinderen gaat door de Raadhuisstraat en de Hoofdstraat, waar veel vlaggen wapperen
01.39 juf Jantje Okkema-Postma
02.03 de optocht met Sint Piter, Apollo voorop en de politie ernaast, de man met alpinopet is Evert Tasma
02.52 het winkeltje van Jan Jonker in de Doorbraak. In beeld zijn Bouke Roel Stellingwerf en dochter Sjoerdje
02.55 links juf Geertje Jonker en juf Akke Beeksma (kleuterjuffen)
03.24 vrouw Neeke Rottiné-Boon, Sietske Wester-de Ruiter, Aafje Beeksma en Hieke Buitjes
03.28 Auk Wester-van der Vlugt
03.30 Douwe Bloemsma en vrouw Leenstra
03.32 Kees van den Bosch met pet
03.44 Kaak Sikke Postma
03.47 Klaas Lageveen, Sint Piter, Swarte Pyt en heel veel kinderen lopen mee in de optocht, de Sint wordt weer uitgezwaaid
03.59 vrouw Deelstra van de sigarenwinkel
04.04 Theun Hofstra
04.13 vrouw Pietje van der Berg-Albertsma

Twee dagen later
04.30 de Sint Piterkerk in beeld en de kerkhofspoort, mooie shots met rijp in de bomen
04.44 een beeld van de Blieken in winterse sferen, eenden op het ijs
04.59 boerderij De Vrijheid
05.15 gezicht op de Minne Finne met een Spinnekopmolen, die later naar Sneek is gebracht
05.20 de woonark van de familie Kuperus aan de Yndyk
05.30 de Meersweg, er lopen eenden over straat.

22 maert, 100ste stjerdei dr. Eeltsje
In beeld komt een portret van dokter Eeltje en het standbeeld aan de Stationsweg. Er loopt een optocht van mensen naar het standbeeld. Vooraan loopt Hidde Halbertsma , met daarachter gemeentesecretaris D. Smits
06.12 een mooi beeld van het Parkhuis, we zien Douwe Atema, een bekend dorpsfiguur, het gezelschap draagt een krans en It Mingd Koar Grou zingt o.l.v. dirigent Alfred Salten
06.20 in het koor zien we Okje Eizenga-Visser en vrouw Beeksma
06.30 de krans wordt bij het beeld gelegd door een man
06.32 Hidde Halbertsma staat met een groepje mannen te praten
06.44 koorlid Sietske Feenstra-de Vries
06.55 voor de Halbertsmafabriek staat een groep werklui de gebeurtenissen gade te slaan. Er ligt nog sneeuw op 22 maart!

26 april, kongres âld frysk selskip
07.30 een mooi beeld van het raadhuis. Boven aan de trap in de hal staat burgemeester R. Walda achter een katheder en spreekt de aanwezigen toe met op de achtergrond de gebrandschilderde ramen met de beeltenissen van de dierenriem
07.37 gemeentesecretaris Derk Smits is aanwezig
07.40 en rechts staat Jan de Leeuw. Boer De Leeuw was een actief iemand in het culturele leven. Hij heeft in het bestuur gezeten van De Krite Grou en de Ried fan de Fryske Beweging. Een groot gezelschap van genodigden zit in de raadzaal
08.03 op de publieke tribune zit pers en publiek, zoals Sipke Dorhout, journalist Pieter Terpstra. Er werd ontzettend gerookt, voornamelijk sigaren. De rook kringelt door het beeld. Sipke Dorhout heeft zich verdienstelijk gemaakt voor het Fries. Hij gaf cursussen Friese Akte A en B.
08.36 draaiorgel De Gouwe, getrokken door 2 paarden, staat buiten met de organist
08.46 een gezelschap staat op het bordes, de man met donkere jas is Sipke Dorhout
09.03 links staat Jan Heida. We eindigen bij het beeld van dokter Eeltsje aan de Stationsweg

09.12 het speciale herdenkingsboekje “Bitinking Dr. Eeltsje Halbertsma 1858/1958” is in beeld met het volledige programma:
sneon 26 july 1958 ringrijderij met sjezen in oude stijl, getrokken door Friese paarden onder auspiciën van de vereniging “It Fryske Túchhynder” te Leeuwarden
09.21 optocht van Apollo en drumband met tamboermaître en de sjezen met de deelnemers in Fries costuum. Het ringrijden vindt plaats op de Nesserdyk. Het regent iets en het waait hard. Sjees nr. 15 mag ringsteken
10.55 bij de ‘ringarm’ staat Jan Postma. Een ringarm is een houten arm met gespreide vingers waartussen een ring zit en waardoor onder het rijden in de sjees het stokje moet worden gestoken
11.16 Adam Sytema, Hoitsma, vader Piet de Vries, vrouw Janne Krist

s´avonds De historische optocht
Voorafgaand aan de historische optocht werden de 4 broers Halbertsma met hun echtgenotes aan de Kade verwelkomd door de grietman en assessor (=wethouder) van de gemeente Idaarderadiel. Zij kwamen daar aan in de boeiers Gysbert japiks en Mercurius.
11.45 Het rode koor staat in witte blouses te zingen. We zien de zusjes Hoeneveld, de Friese vlag staat op de toren
12.54 het gezelschap verzamelt zich bij de vijver bij het raadhuis, het Mingd Koar staat op het bordes, de 4 bruorren staan voor het raadhuis en het gezelschap gaat in optocht over de Stationsweg
15.00 rattelwacht Sybren de Jong. De Ratelwacht kwam ´s nachts langs om te waarschuwen wanneer er gevaar dreigde of te zeggen hoe laat het was
15.04 de optocht gaat naar de Nesserdyk. Er rijden 5 sjezen mee, burgemeester en wethouder en de 4 broers met echtgenotes, vervolgens komen er nog 12 versierde wagens achteraan met literaire figuren uit de `Rimen en Teltsjes`, zoals ‘Beppe mei de lapekoer fan Gabe’, ‘mem mei berntsje út de widzesang’, ‘de klúnskonk fan ús âlde dominy’, ‘boer mei Noarger rún foar de tsiiswein’, ‘It wiif mei de blauwe mouwen’. Het draaiorgel De Gouwe rijdt ook mee in de optocht. De optocht passeert het huis van de familie Hazenberg met aan weerszijden huize Sienema en Schulp. Aan de straatzijde staan te kijken: vader en moeder Hendrik en Yp Hazenberg met zoon Daam en beppe Sietske
17.00 Na de historische optocht volgde nog een uitvoering in het dorp, op het Halbertsma´s Plein met een toespraak van de Ratelwacht, Sybren de Jong en presenteren figuren uit de Rimen en Teltsjes zich.
Zie voor meer beelden over aankomst en optocht: film 1958 betinking dr. Eeltsje Halbertsma

17.59 een optocht van kinderen in Ot-en-Sienkleding en zij dragen een bord met het opschrift± “vroeger in de oude school”
18.02 juf Hartman en Ynse Tichelaar
18.14 vrouw Yp Hazenberg, in het wit: Bettie Bouma. De kinderen dragen ook een bord: “Thans in de nieuwe school”. De optocht gaat van de bewaarskoalle aan it Grien naar de nieuwe Eeltsje Halbertsmaskoalle aan de Oostergoostraat.
18.19 Swierstra, vrouw Deelstra (sig.magazijn)
18.24 Reino van der Schaaf
18.32 juf Geeske Wybenga
18.43 Wijbe Lageveen
18.45 juf Sietske de Jong-de Wal, burgemeester R. Walda
18.46 Lammert Zwerver, Eeuwe de Jong
18.51 Jopie Douma, Arend Bokma, Chris Mulder, Henkie Boersma
18.53 burgemeester Walda en Henk Leekstra (directeur gemeentewerken) bij de nieuwe school
19.00 Leekstra, Pieter Smit bij de ingang van de school
19.07 Ybeltje Bosma, Andries Hondema, de Nederlandse en Fries vlag hangen buiten uit
19.30 de onthulling van een plaquette met daarop Eeltsje Halbertsma Skoalle

19.45 11 juni 1960, brand bij Halbertsma, ’s avonds 20.00 uur
21.23 Wieger Otter, afdelingsbaas bij het kantoor waar de brand uitbrak
21.42 Yede van der Veen, Lykle Buwalda, Gerrie Adema
22.00 as en resten, Hendrik van der Meulen, chauffeur
22.27 nablussen, deels schiphuizen, overal liggen de wieltjes van de lorry’s die het hout vervoerden
23.10 Reit Wybenga. Aan de wal ligt een coaster die hout heeft aangevoerd.
23.25 Hendrik van der Schaaf, Willem Spoelstra, Oebele Eizenga
23.31 Michiel Ruiter

Ringrijderij met sjezen in de Hoofdstraat voor de winkels van slagerij Jellema en bakkerij De Wit
23.24 de zaak van kapper Hoogterp in de Hoofdstraat, politie Geert Klaassen, Tjitte Visser in de Doorbraak
24.38 huisarts Freark Dam hangt rokend uit het raam van tandarts Paternotte aan het Halbertsma’s Plein om de ringrijderij gade te slaan
25.02 er zit een rij genodigden met burgemeester Walda onder een tentdek
25.50 veel publiek op het plein, waaronder Jitse en Tietsje van der Meer-Betlehem en dokter Simon Schoustra en vrouw Schoustra-Kiestra
26.00 op het plein danst een schotsploeg
26.16 nu zijn we op de Grouw, hier ligt de woonark van Boltje en er wordt snelgevaren met speedboten (Henk ter Braake?), o.a. met de CU 70 en CU 137
27.54 Wobbe Bloemsma, Fokke de Boer
28.02 Douwe Atema
28.12 veearts Siebenga, meester Homme Fopma, meester Bareld de Vries, burgemeester K. Vrijling
28.30 meester Sybren de Jong
28.37 Pieter Walstra
28.41 Homme Fopma en Thys Terpstra tussen het publiek op het plein. Het draaiorgel speelt
28.47 Lútsen de Jong, Antje van der Zwaag, Boorsma, Reino de Haan, Bauke Hooghiemster, Sjoerd Budstra, DLBouma (DLB), links staat Doet Keidel-Epema
28.51 links Anne Lijzenga
28.54 huize Budstra, het is erg druk op het plein
28.59 Sipke de Jong, Teade Betten in de rolstoel. Zijn gezegde: ‘één klap en dan sta je in je hemd’. Er volgt een optocht van de leden van de schotsploeg. Er staan marktkraampjes op it Grien
29.28 in costuum Annie Bangma-Wallner, Willem Leistra, Minke Jansma-Feenstra, en dochter Ineke, Richtje Seinstra-Feenstra
29.35 Harrie en Elke Boersma-de Groot (groenteboer), Andries Andringa, Sipke Dijkstra en zijn vrouw, Tjitse Kuipers, hij neemt na afloop van de dans de hoed af.
29.35 Douwe Atema
30.15 er volgt een optocht van klomkeskipkes. Anne Krist, Harm Krist, Gerlof van der Schaaf