AV1147 Dorpsfilm Grou 1964 – Detail beschrijving

00.01 Stationsgebouw NS Grou. In 1868 werd de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden aangelegd en passeerde de eerste trein.
00.06 De bus (Bedford) van Gerben Palstra vertrekt naar Grou. Palstra rijdt van en naar de trein. Hij vertrekt altijd op het laatste moment vanuit het Halbertsma ‘s Plein, zodat je vreest te laat te komen. Chauffeur Wietse van der Veen (schoonzoon van Palstra) zijn antwoord hierop is: ”Ik ryd net op ‘e trein, ik ryd op it stasjon”. Er zit een lange handle aan de deurkruk van de bus, zodat V.d. Veen niet hoeft op te staan om de deur te openen en te sluiten. Voor in de bus hangt een bordje met de tekst ”niet ontbijten in de bus”. V.d. Veen werd wel “Wietse-buske” genoemd.
00.10 Op Rijksweg 32 richting Heerenveen rijden auto ’s en een lijnbus. Op de uitrijstrook stopt een auto, waar een vrouw uitstapt en richting Grou loopt.
00.27 Langs de Stationsweg staan de koeien van de broers Wietse en Marten Kaastra in de wei.
01.17 We naderen de bebouwde kom. Rechts staat een bord met GROUW, Idaarderadeel, 50 km.
01.22 Een stier wordt in de wei gebracht en aan “it tsjoar” (tuier) gezet. “It tsjoarizer” wordt in de grond geslagen. Boer Wietse Kaastra en zoon Hette.
We lopen aan de linkerzijde van de Stationsweg van huis naar huis.
01.27 Willem Witteveen
01.30 Vrouw Sietske Witteveen-de Vries met zoon Wytse staat boven voor het raam
01.33 Een vrouw loopt het huis binnen (nr. 72, toentertijd P. Deelstra)
01.36 Jan Lodewijk Hazenberg komt op de fiets langs
01.40 Aan de rechterkant van de weg, op de hoek met de Oostergoostraat staat de Carel van Roordaschool voor ULO, gebouwd in 1956.
01.45 Vrouw Wikje Kooiker-de Wagt is de ramen aan het lappen en haar dochter Jitske kijkt toe.
01.53 Vrouw Anne v.d. Leij is in de bloementuin voor het huis. Opvallend is het dat in de hele film de vrouwen bijna altijd een schort voor hebben
01.57 Op de weg staat en Volkswagenbusje TV-86-18 van de COOP, de venter stapt uit
02.00 Vrouw Hinke Heidsma-Surkstra (moeder van de tweeling Anne en Sietse)
02.08 We lopen naar de fabrykshúskes. Er komen 2 vrouwen aanlopen, waarvan de één heel snel haar huis binnengaat, de andere, vrouw Meinsma blijft staan met een boender in de hand en maakt een praatje
We zien de prachtige villa van de familie Wiebe Leenstra, de directeurswoning van de Zuivelfabriek
02.15 Vrouw Heidsma trekt de trui van een kind naar beneden
02.17 De COOP-venter staat weer met zijn busje in de straat
02.20 Jochum Hellinga, ”leedomsizzer” (bode van de uitvaartvereniging)
02.24 Hier staat een mooie miniatuurmolen in de tuin
02.33 Vrouw Coba de Boer-Zijlstra
02.37 De man met de pet is Jacob Peenstra
02.42 Op de weg staat een sloopauto ZG-72-04, waarbij 3 jongens en 3 mannen staan. De man met de witte kraag is Hette Roodbergen en de jongen voorop de auto is Marten Kaastra. Er achter staat nog een sloopauto, waar Hette Roodbergen naar toe loopt.
02.50 Een ambulance met zwaailicht rijdt richting het centrum
02.52 Aan de rechterkant van de weg staat de oude ULO, sinds 1956 in gebruik als de Christelijke Lagere School. De man met de alpinopet en de pijp in de mond is Wietse Kaastra met zoon Wietse op de schouders.
We passeren de afslag naar Wartena en zien de prachtige dubbele woning Zonnewende.
02.55 De bewoonster van het rechter gedeelte, vrouw Gaastra lapt boven de ramen.
02.59 Vrouw van Dooitzen Nauta (boer in het Leechlân) wandelt langs met een hoed op
03.01 De directeurswoning van de Zuivelfabriek komt nog eens in beeld
03.04 Vrouw Huisman-Hofstra lapt de ramen. Is het misschien vrijdag?
03.12 Drie jongens zijn aan het “pylkjesjitten” (pijltjeschieten), v.l.n.r. Herman de Jong, Siebe Provily en Gerrit Boersma
03.16 Naast de Zuivelfabriek staat een wagen met melkbussen en dan komen de loodsen van Halbertsma in beeld. Er passeren 2 mannen op de fiets
03.20 Bertus de Visser zet m.b.v. een jongen de lege melkbussen op hun plek op de wagen
03.25 Melkvaarder Hendrik v.d. Goot
03.35 Twee jongens hebben een hengeltje uitgegooid in de Rjochte Grou
03.41 Aan de rechterkant van de weg is de toegangsweg naar het Wilhelminapark met een aanduidingsbord
03.45 Hier staat het in 1904 onthulde borstbeeld van dr. Eeltsje Halbertsma (Leaf bliuwe ús Fryske taal en liet), gemaakt door beeldhouwer Johann Hinrich Schröder. Dokter Eeltsje (1797-1858) was huisarts in Grou en samen met zijn broers heeft hij de Rimen en Teltsjes geschreven.
03.46 Links staat Pieter Walstra (lytse Piter, hij speelde jarenlang voor Zwarte Piet en schreef ook enkele Sint Pitersprookjes)
03.50 De gracht rond het park
03.53 Hier komen we bij de Westerbuurt. De smalle hoge woning aan de linkerzijde wordt ook wel de Peperbus genoemd. Hier gaat de straat over in de Parkstraat.
03.38 Twee fietsers, waarvan de man met sigaar Klaas Kooiker is
04.01 Etje de Jong
04.07 Woudstra staat bij de fietsenwinkel van Johannes Westra
04.15 Wieger Wartena komt aangelopen, achter hem loopt Sippie Steegstra en rechts van hem staat Frans Bakker
04.18 Neel Kerkhof-Beeksma loopt voor haar huis langs met de bezem. Zij en haar man Lykele wonen in de helft van de woning aan de rechterkant van de straat. De eigenaar bewoont de andere, grotere helft
04.20 Hier staan twee kinderen van boekhandelaar Thys Terpstra. Een groepje spelende kinderen met fietsen verblijven op straat
04.28 Pieter Walstra komt nog eens in beeld
04.31 Buurman Thys Terpstra, boekhandelaar, woont in de Parkstraat nr. 18
04.37 Pieter Walstra en zijn vader
04.40 Even verderop staat Daam Hazenberg met zijn fiets voor de dependance van HR Oostergoo, nr. 12
04.47 In het midden staat vrouw Geertje Hazenberg-v.d. Weide en naast haar rechts de vrouw van Daam
04.52 Vrouw Fintje de Groot-Terpstra en dochter Greetje
04.56 Hinderika Steegstra-van Zandbergen
05.05 Greta Schoonhoven, dochter van de kruidenier
05.10 Gretha Mulder (zuster van Hidde Halbertsma) en Minke Palstra voor de woning van de Mulders: Blierherne, aan de rechterkant van de Parkstraat. De familie Mulder was familie van de Halbertsma’s en de heer Mulder was mede directielid
05.17 Tjeerd Veenstra, vader van Kees Veenstra, stoker bij Halbertsma
05.19 Johannes Leistra. Een groep jongens staat op de hoek van de Parkstraat, middenachter Pibe van der Berg uit de Nij Djipstrjitte
05.27 Mevrouw Halbertsma-Fauël stapt in de auto voor de Halbertsmavilla (woning van de directeur, ooit gebouwd als burgemeesterswoning) en wordt begeleid door chauffeur Hendrik van der Meulen
We slaan linksaf de Gedempte Haven in. De naam zegt het al: een gedeelte van dit eerdere water is in 1926 gedempt.
05.30 Vrouw Jonker gevolgd door Wytse Jonker
05.46 Alie Veldkamp-IJsselstein en dochter Boukje zit in de box. De winkel van stoffeerderij Eeltje IJsselstein (later de Poiesz supermarkten, inmiddels een parkeerterrein)
05.59 Bets van Zanden en Alie
06.09 Piet Veldkamp (schoonzoon van Eeltje IJsselstein, man van Alie)
06.26 Jaap Sjoerdsma en Eeltje IJsselstein in de winkel van IJsselstein
06.35 Jan Kleinhuis op nr. 3 maakt het hek schoon.
06.40 Groenteboer Rienk van der Meulen uit de Boogstrjitte
06.44 Bets en Hinne Stellingwerff
06.46 Vrouw van Zweitse van der Meer
06.51 Anneke de Jong
06.57 Antsje van der Zwaag-Boorsma
06.63 Schoutje Engelsma-Rodenburg bij het Badhuis en dochter Anja van de familie Kees en Mieke de Weerd (vader en moeder van jeugdherberg Oer ’t Hout)
We slaan weer linksaf en gaan de Doorbraak in. Deze naam is aan dit gedeelte van de straat gegeven doordat er in 1956 enkele woonhuizen zijn afgebroken in de Hoofdstraat en er op die manier een doorbraak voor het verkeer ontstond om via de Gedempte Haven naar het Halbertsma’s Plein te rijden
07.09 Links vrouw Zijlstra, Lies Bruinsma
07.13 Politieagent Fokke Fokkema
07.16 Wijbe Pekema, schipper op de beurtdienst naar Leeuwarden en Sneek, hij was eigenaar
07.27 Vrouw Foekje Bruinsma-van den Bos
07.26 Vrouw Alkema en vrouw Leistra staan bij de zijmuur van bakkerij De Jong op de hoek van de Hoofdstraat en Halbertsma’s Plein. Anna Brolsma-Slot, Geertje van der Veen, vrouw A. Kooistra-Postma, vrouw van de bakker Riemy van der Meulen-Dijkstra staan in de deuropening van de bakkerij
07.33 Vrouw A. Kooistra-Postma, Akke de Wal-van der Heide (vrouw van Jan de Wal)
07.40 Het Poartehûs, bij de kerkpoort
De toren van de Sint Piterkerk staat in de steigers i.v.m. een restauratie
07.57 Meintje Okkema-Seldenrust
We komen in het centrum van Grou, het Halbertsma’s Plein en zien Hoite Nijdam met witte pet voor het postkantoor
08.06 Siep Adema-Jellema, we steken it Grien over en volgen de Raadhuisstraat
08.21 Hier zien we Anneke Riemersma-Boonstra en we passeren de Boogstrjitte
08.25 Sip van Zandbergen-de Boer met kleindochter Anja Steegstra
We lopen recht op Het Fruithuis van groenteboer Dirk Ganzinga af in de Hoofdstraat en het pand van Modehuis It Beaken, op een uithangbord staat Magazijn It Beaken en Sportkleding
08.46 Eigenaar Marten Douma van It Beaken helpt in de winkel Jappie Borger
08.52 Vrouw Douma, zij helpt klanten in de winkel
09.15 Corry en Anne Hoogterp van de kapper. Anneke Kuiper van juwelier Kuiper. Deze zaken liggen schuin tegenover voornoemde winkels. We lopen terug richting Parkstraat en zien Willem Leistra.
Voor de steeg naast it Beaken staat Stoffel Lantinga
09.24 Harm Hogenberg, chauffeur bij Halbertsma
Op de hoek van de Hoofdstraat/Raadhuisstraat staat de winkel van Van Borssum Waalkes met een grote glazen pui. Het is een textielwinkel en bovenin is een kampeerafdeling. Piet en Pietje van Borssum Waalkes staan in de winkel
10.05 Jaap Duiker en Leistra
Hier staan we bij café De Bierhalle, gedreven door de familie Jo en Hinke van den Bosch (moeke Bosch)
10.15 Vrouw Aaltje Sytema en rechts Dina Brinkman-Loggen
10.17 We lopen naar de Parkstraat, op hoogte van de Kleine Buren, vrouw Bakker
10.33 Anja Steegstra
We vervolgen de Parkstraat en komen bij de radiozaak van Germ de Groot. De Groot verkoopt ook lampen en hij toont een vierkante wasmachine en haalt er een wastang uit
10.52 Henk Boersma en de moeder van Germ de Groot
11.06 Het winkelmeisje draait een grammofoonplaatje op de pickup om de klant te laten horen wat hij heeft gekozen. De dochters van De Groot laten een radio zien, links Hinke en rechts Atje
We steken de Parkstraat over en gaan de Mr. P.J. Troelstrawei op. Rechts staat het bejaardentehuis Friesmahiem
11.33 Rechts vrouw Jeltje Leistra, vrouw Deelstra
11.43 Sietske Kaastra-de Boer, Simon Kaastra, Jan Lodewijk Hazenberg
11.51 Links Fokke de Boer
11.56 Jan Heida, Terpstra
12.01 Links S. Kaastra, midden Durk Lolkes Bouma (DLB dichter), Fokke de Boer
12.06 In het midden Heidsma
12.20 Oane Bijlsma
12.48 Jaap Sjoerdsma
13.30 Vrouw Popping
13.36 Het gebouw van de Bonds Spaarbank, later de Friesland Bank. We slaan de Nij Djipstrjitte in
13.40 Vrouw Gepke Frankes en Arjen, Jantsje v.d. Berg-Lantinga
13.46 Fokke v.d. Berg met een skipke in de tuin
13.49 Aaltje Ruiter-Slange. Louke Palstra en dochter Akke
13.53 A. Weggemans en dochter (getrouwd met Jan Hoeksma)
13.50 Jan van der Schaaf en Akke van der Schaaf-Dijkstra en kinderen Anneke en Klaasje
14.01 Links vrouw Van der Schaaf
14.05 Erna van der Schaaf
14.11 Hielke Elzenga en Jikke Elzenga-Koldijk
Nu zijn we gearriveerd in de Gruttostraat.
14.13 Melkboer Eeuwe de Boer, vrouw De Boer en Gepke Kooistra-Meester
14.24 Melkboer Eeuwe de Boer en zoon Klaas
14.26 Vrouw Feenstra en vrouw Kooistra
14.43 Abe van der Zee, Atje de Groot, Gerrit Groeneveld
14.48 Kees Visser, petroleumhandelaar
Nu komen we op het sportveld, waar diverse sporten worden beoefend, zoals door:
- Kaatsvereniging It Wetterlân, Marius Delgrosso, Wouter Stellingwerff, Eppie Stienstra, Pieter Kleinhuis, Klaas Lútsens de Jong, Durk Wiersma
- Voetbalclub GAVC: Piet Hoen, Klaas de Vries, Eppie Stienstra, Auke Achenbach (leraar MAVO), Yede van der Veen, Johannes Kiemel, Douwe Hofstra, Siete Krist, Eeuwe Kooistra staat in de goal, Kornelis Dijkstra, Gerard Ruysestein, Bonne Bruinsma, Hette Kaastra, trainer Gerrit van Stralen (conciërge gemeentehuis), Oane Peenstra, Thom van der Meer, Jelle van der Schaaf, Gerard van der Meulen, Jan van der Veen
We verlaten de straten en zijn op It Grien, waar een optocht klaar staat voor het Skipkesilen
17.21 Links Piet Eizenga, Jan de Vries, Gerrit Okkema
17.22 Hette de Jong (bestuur Jong Frisia), rechts Jaap Huitema
17.26 Rechts Sytze Bijlsma
17.32 Midden Hans de Jong, voorzitter. (Hij ondertekende stukken altijd met jullie Hans)
We gaan richting kanaal naar de Prinses Beatrixweg
17.41 In het midden Sipke Dorhout
17.50 Zeilboot 1250, de RAP van de familie Beeksma zeilt in het Prinses Margrietkanaal
18.02 Aafje Beeksma zit te breien voor het ouderlijk huis, ernaast staat Tsjipke Feenstra met zoon Willem
18.09 Vrouw Sietske Feenstra-de Vries hangt met dochter Hinke uit het raam
18.15 Kees en Janke Riemersma
18.25 Dominee Peizel, hij was dominee in Wartena en woonde op de hoek Prinses Beatrixweg/Prinses Margrietstraat
We vervolgen onze weg en gaan naar het 2de gedeelte van de Prinses Beatrixweg.
18.59 Dukke de Vries-Brouwer op het balkon van haar huis en een shot op de Pikmar (Pikmeer)
19.05 Zwaantje de Ruiter-Postma. Op de hoek van de Beatrixweg en Prinses Wilhelminastraat zien we de schiphuizen van Jan Tasma.
19.20 Achterste persoon: Teake Boorsma
19.35 Aan het water staan 2 banken met de spreuken “Famkes fan Grou, sjong fan jim heitelân” en “Jonges fan Grou ferjit nea wêr’t jim berne binne”
19.50 Hier staat een groepje jongeren met de fiets, 2de van rechts is Martha Hylkema, met bril is Geert de Vries, uiterst rechts staat Wimmie van der Berg
20.10 Klaske van der Werf
20.14 Vrouw L. Bruinsma-Ekema passeert op de fiets
20.17 Harmke Hiemstra in de tuin van de boerderij Blikpôlle, vroeger stortplaats van de gemeente
We staan nu bij het Groene Kruisgebouw op de hoek Prinses Wilhelminastraat/Oostergoostraat. In de Grûndaam liggen woonarken en een schuit met daarop de bovenkant van een bus van Palstra
20.38 Jap Tasma-Brouwer werkt in haar tuin bij het groene bruggetje. We steken het bruggetje over en vervolgen onze weg naar de Meersweg
20.44 Fokke van der Wal
20.50 Siep Deelstra-Tasma
20.54 Gerrit van der Berg, is boer geweest op de boerderij bij het station, later Geert Hosper. Vrouw van Piebe de Jong en dochter Jetske. Met een stamper stampen ze de was schoon
Gezicht op de haven vol schepen.
21.29 Willem Hazenberg met tas
21.34 Tjerk Molenaar en zijn vrouw (Zeilmakerij Molenaar, Kerkstraat). Tjerk Molenaar zijn vader Simke vormde samen met Krips het duo Krips en Molenaar en verzorgden begin 1900 Winterjûnenocht door heel Friesland
21.47 Met pijp is de heer Dragstra. We zijn aangekomen bij het Theehuis (in 1927 in opdracht van de VVV gebouwd) en op de mar (Pikmeer) vaart een rondvaartboot
22.00 (ingenieur) Kees Boorsma en Janke Scheffer
22.23 Hoitsma, Gerrit Alberda, Ruurd de Vries, Jan Heida en Wietse van der Berg. Het meisje is Martha Hylkema
22.30 Tineke Jonker, midden Wimmie van der Berg, rechts Aaltje Postma en Van der Hei links
We zijn bij het Theehuis
22.59 Froukje van der Heide, Aaltje Postma, Jannie Nakken, Tineke Jonker, Jikke Deelstra op de stoep
In het Theehuis is een lange tafel gedekt, buiten staan een paar mannen, waarvan eentje met een vlinderstrikje, hij zal de ober zijn. We lopen langs de Meersweg en hebben een kijkje op de GWS haven
23.30 Jelle Stobbe
23.33 Beppe Sietske Stobbe-Hoekstra
23.36 Rechts Jan Leistra
23.37 Lolkje Leistra
23.43 Jan Leistra en zus Minke Leistra
We staan op de hoek van de Noorderdwarsstraat
24.00 Siep de Jong-Wiersma, Jentje en Kee Hofstra-van der Meulen
24.14 Vrouw Gooitske Zijlstra-Betlehem en Anne van der Noord
24.19 Leentje Bruinsma-Ekema, Fetje Bloemsma-Reitsma, Sjoerdje Bruinsma
24.24 Lokke Tienstra-Zijlstra
24.27 Vrouw Jannigje Krist-van der Ploeg en kinderen Pebesma
24.31 Jurjen A. Bokma
24.34 Fetje Bloemsma-Reitsma
24.43 Kobe de Jong
24.47 Timmerman Talsma
24.52 Vrouw Renske de Jong-Bijlstra
De Coöperatiewinkel, kruideniers- en bakkerswaren, hoek Drachtsterweg/2de Oosterveldstraat
25.02 Antje Hoeneveld, S. de Jong-Roodbergen
25.13 Vrouw Van der Made
25.22 Tine Wagenmakers
25,29 Een dochter van Harry Boersma, die tegenover de Coöp. een groentewinkel heeft
25.39 Boorsma, Abe van der Zee
2de Oosterveldstraat
25.50 Boukje van der Wijk-Postma
26.00 Tjitske van der Schaaf
26.03 Een optocht met Apollo en daarachter de Skipkes. Hieke van der Velde, Anneke Tromp, Afke Wuring, Rinske van der Schaaf, met zonnebril Ynse Tichelaar
26.12 De deelnemers aan het Skipkesilen met hun Skipkes
26.18 Pyt Bijlsma (Van der Made & De Vries)
26.21 Melis Atema, Appie Boersma, Rienk Brouwer
26.31 Meester Geart Vledder, Hinke Dorhout-Leijen
26.34 Boukje Wester
26.36 Sipke Dorhout
26.42 Sytze Bijlsma jr.
We zijn weer gearriveerd op het Halbertsma ’s Plein, zien de gevel van de Dameskapsalon van Corrie Bos en een bordje met Gerda Bos-Buiteveld, schoonheidsspecialiste
27.01 In de salon zijn kapster Janke Pebesma en kapper Cor Bos, kapster Anneke de Jong bezig
27.09 In de behandelstoel ligt Anna Hemstra de Jong
27.50 Het voorste kind is Annagreet Bos
27.58 We zijn in de Raadhuisstraat, Jan Jentjes van der Schaaf staat voor zijn winkel
Een blik op de DA drogisterij van de familie Wapstra
28.15 Roelofje van der Schaaf-Hooghiemster, Baukje Wapstra-Boerke, Klaas Wapstra
29.04 Het gemeentehuis en De Boei (verenigingsgebouw van de geref. Kerk) en de kerk
We zijn even in de Oostergoostraat en vervolgens in de Roerdompstraat
29.40 Boukje en Heidi Hallema maaien het gras
29.51 Loes Huts, Coby van der Hei, Anneke Hallema
30.00 Albertina en Tine de Jong
30.06 Vrouw Okje Veenstra
30.08 Jantje de Jong
30.09 Tjeerd Veenstra, Theun Stoker en Roelie Stoker
30.13 Vrouw Woldendorp met zoon Wim
Een blik in de Kievitstraat, waar eierboer Geert Wester zijn eieren uitvent
30.26 Fokje Dijkstra-Bloemsma (krantenbezorgster) en zoon Wobbe
30.43 Vrouw Jantje van der Berg
30.48 Tjeerd en Afke Hellinga
Op de Oostergoostraat loopt de wandelclub “Pikmarrinners”
30.50 Het voorste groepje wordt begeleid door Siep Adema-Jellema
30.56 Atje Kooiker, Metje Tolsma, Marike Kooiker, Taapke Haisma, José van der Noord, Froukje van der Heide, Jikke Deelstra, Elske Andringa, Aaltje Hylkema, Tjerk Albertsma, achter Roel de Jong en Lieuwe Hiemstra
31.10 Hielkje van der Wal, Bea Frankes, Klaske van der Berg, Fokje Posthuma, Elly Bakker, Roelie Aardema en leidster vrouw Van der Wal
31.17 Politieagent Fokkema. De wandelclub stapt bij de Eeltsje Halbertsma kleuterschool in de bus
31.22 Elske Andringa
31.24 Germ Seldenrust, Thijs Bakker, Jan van der Iest
31.50 Moeders zwaaien de kinderen uit: Gepke Frankes, Geertje Kooiker-Kleinhuis, Aukje Deelstra
31.53 Wimmie van der Berg, Pietje Boersma en Hanneke Deelstra
Het volgende plaatje is geschoten bij de Christelijke Lagere School aan de Stationsweg
32.00 Hoofd der school Moedt, Klaas Koelhuis en Frans Bakker
32.03 De onderwijzeressen Y. Jager-Hiemstra en De Jong
32.18 Corrie Huisman, ? Cnossen
32.55 Tjalling Delgrosso op het speelveldje bij de school
33.40 Jan Huizinga
Weer terug naar het Halbertsma ’s Plein, waar de optocht van de Skipkes en Apollo arriveert
34.20 Bonne Bruinsma, Klaas Lageveen, Pieter Veenstra, Corrie van den Bosch, Jan L. Hazenberg
34.42 We zijn op het schoolplein bij de Eeltsje Halbertsmaskoalle. In het klimrek zit Piet Achenbach
34.52 Jan Feike Hoekstra, Siete van der Werf
35.02 We steken over naar het plein van de Hjerre Gjerritsskoalle: Jaap Wapstra, Theun Stoker, Sjoerd de Jong, Frans Bakker, Richard Brinkman, ? Delgrosso, Arjen Frankes
35.21 Jan Hette de Wit, Gerrit Groeneveld, Jan Keuning, Frans Meines, Jan Wapstra, Bartle de Leeuw, Femmie Mijnheer, Aukje de Grouw
36.00 Alice Tjepkema, Jeltje en Alie Meester, Corrie van den Bosch, Richtje Duiker, Alie en Hieke van der Velde
36.34 Siebe van der Vliet, boekhouder bij Halbertsma
Inmiddels zijn we verhuisd naar het plein van de Master Wielsmaskoalle
36.43 Auke Ganzinga, Marijke Dam, Roelie Aardema, Jaap Duiker, Fimmie Aardema, Rieneke Hoekstra, Hinke Yntema, Auke van den Bos
37.02 Riekje Hogewerf, Jan van der Leij
37.10 Sjoerd Herrema, Bettie Hoekstra, Cees van der Brink, Tjeerd van Dijk, Marijke Dam, Griet Booi
37.29 Jan en Johanna Prange staan in de deur van hun woning in de Oostergoostraat.
37.38 Herman Tichelaar (hoofd van de Master Wielsmaskoalle) loopt met dochter Marijke in de Oostergoostraat
Het Groene Kruisgebouw is in beeld, waar het consultatiebureau is. De moeders zitten met hun baby in de kinderwagen op hun beurt te wachten.
37.56 Jannie de Jong-Hoekstra, Minke Jonker-Bergsma
38.20 Alie Veldkamp-IJsselstein
Er hangen spreuken over zindelijk worden
39.01 Antje Fokkema-Meijer
39.27 Wieke Heidsma-van der Bij
39.35 Wijkverpleegster Statema
39.48 Is deze zgn. dokter een figurant van Adolfs (filmer)? Hij is nl. vaker in beeld.
40.01 Ypie Holtrop-de Jong
Jogchum Nieuwenhuisstrjitte
40.24 Wietse de Vries met zoontje Douwe, Martzen Hylarides-Pijl, Anneke Meester, Richtje Duiker, Jeltje Meester
40.34 Vrouw Wuring
40.39 Vrouw Janke van Dijk-Lemstra
40.44 Tietje van der Meer-Betlehem, Mina Zwerver-Brouwer, Harm Hogenberg, vrouw Trijntje de Groot-Hofman van de schoenmaker en zoon Fokke
40.52 Tine Krist
We gaan verder naar het Master Wielsmaplein
41.02 Evert Dantuma en zijn vrouw en weer terug naar de Jogchum Nieuwenhuisstrjitte.
41.17 Vrouw Haringsma
41.29 Bakkerssuteler Jan Meester
41.34 Oosterhoutstraat
41.38 Andries en Miene Hondema
41.44 Marie Holtrop
41.49 Ieke Bijlsma
41.52 Wouter en Aukje Deelstra-Krist
Raadhuisstraat
Hanneke van der Velde-Adema
Hotel Oostergoo
Hoofdstraat, Het Luxe Huis van de familie Duiker
42.28 Trien Duiker-Boerke, Tet van der Leij-Politiek en zoontje Feike, Gerrit Duiker en dochtertje Richtje
Een optocht op het Halbertsma ’s Plein van gymnastiekvereniging SSS en Apollo
43.23 Voorop loopt Jappie Holtrop met het clubvaandel, Harmke Hiemstra, Jopie Andringa, Christien Wester
44.15 Met blazer is Doekle Yntema, Hette Kaastra, Reinder Yntema, Sierd de Leeuw
44.24 Nu volgt korfbalclub De Marfûgels met Gretha Tjepkema, Lammert Zwerver, Saakje Krikken, Andries van der Wal, Doutje van der Goot, Dicky Terpstra, politieagenten Van der Veen en Fokko Fokkema