Lijst van Adolfs-films

AV0545 uittocht

Johan Adolfs heeft in zijn leven een groot aantal films gemaakt. Helaas heeft het Fries Film Archief niet van alle Friese films van Adolfs een exemplaar. Sterker nog: in een groot aantal gevallen is de vindplaats bij ons onbekend. In enkele gevallen is de film waarschijnlijk zelfs verloren gegaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de films die Adolfs in Friesland maakte. De vetgedrukte titels zijn de films die bij ons liggen. Bij de films die we in onze collectie hebben, kunt u in de catalogus (zie de rechterkolom) zoeken naar de film. Heeft u informatie over de vindplaats van een film van Johan Adolfs waar wij nog geen exemplaar van hebben, dan horen wij het graag!

Filmografie

Achlum 1967
Akkrum 1957 en 1964
Aldtsjerk  1968
Anjum 1953, 1957 en 1966
Appelscha 1954
Arum 1957 en 1967

Bakhuizen 1954
Bakkeveen 1953
Balk 1951 en 1965
Bantega 1956
Beetsterzwaag 1952
Beetgum 1967
Bergum 1952 en 1967
Berlikum 1963
Birdaard 1967
Blauwhuis, Westhem en Greonterp 1961
Blija 1967
Boelenslaan 1969
Boijl 1950 en 1970
Boksum*
Bolsward 1967
Bozum 1962
Britsum 1967
Buitenpost 1968
De Blesse 1965

Damwoude (Murmerwoude, Akkerwoude, Dantumawoude) 1963 en 1966
Delfstrahuizen 1965
Dokkum*
Donkerbroek 1954 en 1964
Drachten 1954
Drachtstercompagnie*
Drogeham 1966
Dronrijp 1958
Duurswoude/Wijnjeterp 1966

Echtenerbrug*
Elsloo 1955 en 1966

Ferwert 1956 en 1964
Finkum*
Franeker 1951

Garijp 1956 en 1964
Gerkesklooster 1964
Giekerk 1966
Gorredijk 1951
Grou ca. 1964

Hallum 1965
Hantum 1953 en 1965
Hardegarijp 1957 en 1962
Harkema-Opeinde 1966
Harlingen 1953
Haulerwijk 1952 en 1966
Heeg 1952 en 1968
Hemelum 1968
Hijum 1955
Hindeloopen 1965
Holwerd 1952
Hommerts 1968

IJlst 1953 en 1963

Jelsum 1965
Jirnsum 1967
Joure 1949 en 1967
Jubbega 1970
Jubbega en Hoornsterzwaag 1955
Jutrijp 1968

Knipe/Beneden-Knipe 1956
Kollum 1953
Kollumerzwaag/Veenklooster/Zandbulten 1962
Koudum 1957

Langweer 1966
Lemmer 1951 en 1964
Lioessens 1969
Lippenhuizen 1970
Lollum-Waaksens 1953 en 1965

Makkinga 1954 en 1970
Makkum 1952 en 1965
Mantgum*
Marrum 1964
Menaldum 1951 en 1965
Metslawier 1963
Minnertsga 1966
Molkwerum 1952
Munnekeburen 1954

Nieuwebildtzijl/Oudebildtzijl 1966
Nieuwehorne/Oudehorne 1951 en 1966
Nieuweschoot*
Nij Altoenae/Oude en Nieuwe Bildtdijk 1959
Nij Beets*
Nijemirdum 1969
Nijland 1956 en 1970
Noordbergum 1967
Noordwolde (of provincie Groningen) 1950
Noordwolde 1966

Oenkerk 1966
Oldeberkoop 1967
Oldeboorn 1953 en 1967
Oldeholtpade 1965
Oosterbierum 1967
Oosterend*
Oosterlittens 1965
Oosternijkerk 1964
Oosterwolde*
Oosterzee 1953
Oostmahorn*
Opeinde 1966
Oppenhuizen 1965 en 1952
Oudebildtzijl 1952 en 1966
Oudega 1955 of 1958
Oudega (Smallingerland)
1955 of 1958 en 1965
Oudehaske 1964
Oudehorne/Nieuwehorne 1951 en 1966
Oudemirdum 1954 en 1970
Oudeschoot*

Parrega 1954
Pingjum 1952 en 1966

Raerd 1964
Rinsumageest 1968
Reduzum, Idaerd, Friens 1965/6
Rottevalle 1966

Scharnegoutum 1956 en 1968
Scherpenzeel*
Sexbierum 1967
Siegerswoude*
Sint Annaparochie 1967
Sint Jacobiparochie 1952 en 1968
Sint Nicolaasga 1965
Sintjohannesga en Rotsterhaule 1956 en 1963
Sloten 1964
Sondel 1970
Stavoren 1952
Steggerda 1952
Stiens 1954 en 1965
Suameer 1968
Suawoude 1967
Surhuisterveen 1953 en 1970
Surhuizum 1953 en 1967

Terhorne 1970
Terwispel 1963
Tijnje 1952
Tjalleberd 1966
Tjerkwerd 1964
Twijzel 1963
Tzum 1957 en 1966
Tzummarum 1969

Ureterp 1963

Vrouwenparochie, Oude Leije 1962

Wergea 1966
Warns 1957 en 1964
Wehe-Den Hoorn 1966
Welsrijp*
Wieuwerd en Britswerd 1966
Wijckel 1959/60 en 1966
Wijnaldum 1965
Wijnjeterp 1953 en 1966
Wirdum 1965
Witmarsum 1965
Wolvega 1949 en jaren 60
Wommels 1964
Workum 1965
Woudsend 1953 en 1967

Zwaagwesteinde 1949 of 1959

* Deze films zijn gemaakt door Piet Hembrecht, die als cameraman voor Adolfs werkte, en waren nog niet eerder bekend